Hacı Beşir Ağa Medresesi

İçeriğimizi paylaşabilirsiniz.
Pin It

بسم الله الرحمن الرحيم

HACI BEŞİR AĞA KİMDİR?

Harem ağalarının en ünlülerinden olup muhtemelen XVII. yüzyıl ortalarında doğmuş, küçük yaşta zenci köle olarak İstanbul’a getirilmiş ve kızlar ağası Yapraksız Ali Ağa’nın yanında yetişmiştir. Zamanla padişah musâhibliğine yükselen Beşir Ağa 1705’te saray hazinedarı oldu. 1713’te zamanın Dârüssaâde ağası Süleyman Ağa ile birlikte önce Kıbrıs’ta, sonra da Mısır’da ikamete mecbur edildi. Daha sonra buradan Hicaz’a gönderildi ve şeyhülharemlik makamına tayin edildi. 1717’de İstanbul’a getirilerek Dârüssaâde ağası oldu. On üç yılı III. Ahmed, on altı yılı da I. Mahmud zamanında olmak üzere toplam yirmi dokuz yıl harem ağalığı görevinde bulunan Beşir Ağa 3 Haziran 1746’da vefat etti; türbesi Eyüp’tedir.

Beşir Ağa sarayda özellikle I. Mahmud üzerinde büyük nüfuz sahibi olması dolayısıyla önemli mevkilere tayinlerde tesirli olmuştur. İlim ve maarif ehlini himaye etmiş, ayrıca pek çok hayır eseri yaptırmıştır. Bunların başlıcaları Bâbıâli’de cami, sıbyan mektebi, medrese, kütüphane, tekke ve sebilden meydana gelen bir külliye; Eyüp’te bir dârülhadis, kütüphane ve çeşme; Topkapı Sarayı içinde bir mescid; İstanbul’un çeşitli yerlerinde çeşmeler; Medine’de bir medrese ve kütüphane, Kahire’de bir sebil ve mektep; Ziştovi’de bir medrese ve kütüphanedir. Ayrıca Bağdat’ta İmâm-ı Âzam Camii Kütüphanesi’ne de bir miktar kitap vakfetmiştir.

Hacı Beşir Ağa’nın kurduğu vakıf kütüphanelerinden başka oldukça zengin bir özel kütüphanesinin de olduğu anlaşılmaktadır. Vefat ettiğinde sadece Karaağaç’taki hazine odalarında, arasında Kâtib Çelebi’nin el yazısıyla Cihannümâ adlı eserinin de bulunduğu 150 kadar değerli kitap çıkmıştır.

HACI BEŞİR AĞA DÂRÜLHADİSİ

Hacı Beşir Ağa’ nın hayır eserlerinden biri de Eyüp ilçe sınırları içinde bulunan ve adıyla anılan külliyedir. Külliye 1734- 1740 yılları arasında yaptırılmış, döneminde pek çok ilim adamı yetiştirmiştir. Külliyenin  önemli bir parçası olan medrese iki asra yakın bir zaman dârülhadis olarak kullanılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanıma kapatılan bu darülhadis günümüzde “Eyüp Şehbal Kültür Merkezi” adı altında hizmet vermeye devam etmektedir.

Aşağıdaki linkten kurumla ilgili tanıtıcı bilgiye ulaşılabilir.

http://islamihayatdergisi.com/konular/detay/eypte-hanmlara-mahsus-eitim-kltr-merkezi-ehbal–
Kaynak:  Abdülkadir Özcan, TDV İslam Ansiklopedisi – Semavi Eyice, TDV İslam Ansiklopedisi

riyazussalihinyarismalari profile pic

(@riyazussalihinyarismalari)

Biz, Kur’ân-ı Kerîm’i hadîs-i şerifler rehberliğinde anlamayı ve yaşamayı hedefleyen, bu sebeple Hüdâyî Vakfı Kız Kur’an Kursları arasında yapılan Hadîs-i Şerîf Ezberleme yarışmalarını “Riy’azu’s-Sâlihîn Ezberleme Yarışması” formatında yaygınlaştırmaya gayret eden bir topluluğuz.