7 YILDA RİYAZU'S SALİHİN HAFIZLIĞI

Riyâzu's- Sâlihîn Yarışmaları, 5. senesinde, Riyâzu's-Sâlihîn'den 157 hadis-i şerif ezberiyle devam ediyor. 

YARIŞMA HAKKINDA BİLGİ

YARIŞMA KAYIT FORMU

FORMU DOLDURMAK İÇİN 

Katılım Şartları

-“Riyâzü’s-sâlihîn Ezberleme Yarışması”na T.C. veya yabancı uyruklu 14-54 yaşları arasındaki tüm hanımlar katılabilir.
.

Katılım Şartları

- Yedi safhadan oluşan yarışmaya katılım için bir önceki safha/ safhalara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
-

Katılım Şartları

- Yarışmacılar hadislerin tercümelerinden, râvî ve kaynak bilgilerinden muaf tutulacaktır.

---

Katılım Şartları

-Ayda bir ezberlenecek hadis-i şeriflerin şerhini yapılacağı aylık şerh derslerine katılım zorunludur.
---
Riyâzu's-Sâlihîn'den hıfza, hıfzdan gönüle
Image

BİZ KİMİZ

Biz, Kur’ân-ı Kerîm’i hadîs-i şerifler rehberliğinde anlamayı ve yaşamayı hedefleyen, bu sebeple  Hüdâyî Vakfı Kız Kur’an Kursları arasında yapılan Hadîs-i Şerîf Ezberleme yarışmalarını “Riy’azu’s-Sâlihîn Ezberleme Yarışması” formatında yaygınlaştırmaya gayret eden bir topluluğuz.
AMACIMIZ
Telif edildiği zaman dilimiyle yaşadığımız çağ arasında ciddi benzerliklerin bulunduğu fark edilen Riyâzü’s-sâlihîn’i gündeme getirmek suretiyle sünneti paranteze alma girişimlerinin bertaraf edilmesine ve dinin yaşanabilirliğini sağlayan hadîs-i şeriflerin amele dönüşmesine katkı sağlama amacını taşımaktayız. Bu itibarla İslâm âlimlerince muteber kabul edilen ve yaklaşık sekiz asırdır itibarından ödün vermeyen bu önemli esere yönelik halkımızda bir farkındalık oluşturulması hedefiyle “RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI” düzenlemekteyiz. 

YARIŞMA SÜRECİ
Aylık şerh dersi
Yarışmaya katılmaya hak kazanan katılımcıların ezber süreçlerini takip etmek ve onları hadîs usûlü ile şerhleri açısından bilgilendirmek için ayda bir olmak üzere şerh dersi verilecektir. Bu nedenle yarışmaya başvurmak isteyenlerin ayda bir gerçekleştirilecek aylık şerh dersi desteğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
“RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI”
“RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI” düzenlemekle hem eyleme dönüşmesi yüksek sahih hadis-i şeriflerden müteşekkil son derece muteber Riyâzü’s-sâlihîn’e dönük halkımızda bir farkındalık oluşturarak sünnete yönelik bilginin alanını genişletme ve hayata aktarımına katkı sunma hem de İslâm Medeniyetinin önemli yapıtaşlarından olan Hadis Hafızlığı geleneğini yeniden canlandırma gibi çift yönlü amaç gütmekteyiz.
Riyazus Salihin, 414 Nolu Hadis
Riyazü's-Salîhîn 360. Hadis
Riyazus Salihin 338 Hadis

NİÇİN RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN?

İslam entelektüel tarihinin mühim simalarından biri olan İmam Nevevî (v. 676/1277) fitne ve karışıklıkların zuhur ettiği bir dönemde Müslümanlara rehberlik edecek Riyâzü’s-sâlihîn eserini telif etmişti. Yolun doğru olanını bulmak ve hakikate ulaşmak için Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’yi iyice bilmek ve bu iki kaynağa sımsıkı sarılmak gerektiği düşüncesiyle Riyâzü’s-sâlihîn’i inşa eden İmam Nevevî, dinini tam bir şekilde yaşamak isteyen Müslümanın ihtiyaç duyacağı hemen hemen tüm konulardan seçtiği hadîs-i şerifleri bir araya getirmiştir.
Image
Image
“Rabbim beni sırattan geçirirse niyazım Riyâzü’s Sâlihîn okuyanlara şefaat hakkını bana vermesidir”

İmam-ı Nevevî kimdir?

Adı Ebû Zekeriyyâ Yahyâ İbni Şeref İbni Mürî en-Nevevî’dir. 631 yılı Muharrem ayının ortalarında (Ekim 1233) Suriye’nin güneyindeki Havran bölgesinde bulunan Nevâ köyünde doğdu. Köyüne nisbetle en-Nevevî veya en-Nevâvî, o bölgeye nisbetle el-Havrânî, dedelerinden Hizâm’a nisbetle de el-Hizâmî diye anıldı. Kendisinin Nevevî nisbesini kullandığı, yazılarında görülmektedir. Adı Yahyâ olanlar, baba oğul iki peygamberin hâtırasına hürmeten Ebû Zekeriyyâ diye künyelendikleri için, o da geleneğe uyarak, hiç evlenmediği halde, bu künyeyi aldı. 

Yarışma Uygulama ve Değerlendirme

  • Değerlendirmede değişik uzunlukta 15 hadîs-i şerif sorulacaktır. Jüri ezbere okunacak hadîs-i şerîf sayısında inisiyatif kullanabilir. 
  • Katılımcılara sorulacak hadîs-i şerîfler kura usulüyle belirlenecektir. 
  • Katılımcıya her hadîs-i şerîf için belli bir süre tanınacaktır. Belirlenen süreyi aşan katılımcıya hatırlaması için ek süre verilecek, talep ederse hatırlatma yapılacak, hatırlatma sonrası verilen son ek süreyi dolduran katılımcının cevap hakkı sona erecektir.
  • Kendisine sorulan hadîs-i şeriflerin üçte birinden fazlasını okuyamayan veya fâhiş hatayla okuyan katılımcı değerlendirmede başarılı sayılamayacaktır. Başarılı olamayan katılımcılar için telafi değerlendirmesi yapılması konusu komisyonun inisiyatifindedir.
Image
riyazussalihinyarismalari profile pic

(@riyazussalihinyarismalari)

Biz, Kur’ân-ı Kerîm’i hadîs-i şerifler rehberliğinde anlamayı ve yaşamayı hedefleyen, bu sebeple Hüdâyî Vakfı Kız Kur’an Kursları arasında yapılan Hadîs-i Şerîf Ezberleme yarışmalarını “Riy’azu’s-Sâlihîn Ezberleme Yarışması” formatında yaygınlaştırmaya gayret eden bir topluluğuz.